Kuru Kuru Homemade Fresh Pasta (Tsuen Wan)

SHOP NAME:Kuru Kuru Homemade Fresh Pasta
ADDRESS:荃灣中染大廈「8咪半」 – 8½